Regulamin

Regulamin w wersji PDF


KSIĄŻKOBRANIE 

WROCŁAW

23 – 25 CZERWCA 2023

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Targi  Książek we Wrocławiu, zwane dalej „Książkobraniem” lub odpowiednio „Targami” odbędą się w dniach 23-25 czerwca 2023 r. we Wrocławiu namiotach wystawowych usytuowanych na placu przed Dworcem Głównym PKP przy ul. Piłsudskiego 105, w pobliżu węzłów komunikacyjnych. Książkobranie jest imprezą towarzyszącą Dniom Wrocławia. 

2. Organizatorem Książkobrania jest Fundacja Halo Targi z siedzibą we Wrocławiu ul. Stawowa 6/9,                       50-018 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000980835, REGON: 522504802, NIP: 897190857, adres strony internetowej www.halotargi.pl , tel. kontaktowy 726 767 331 (zwana dalej Organizatorem). 

3. Podczas Książkobrania Wydawnictwa promują książki i prowadzą sprzedaż książek. Festiwalowi mogą towarzyszyć imprezy literacko-promocyjne (spotkania autorskie). Organizacja spotkania leży w wyłącznej gestii Wydawnictwa. Ze względu na miejsce odbywania się Festiwalu Organizator nie zapewnia dodatkowych miejsc na organizację spotkań. 

4. Festiwal odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie „Książkobrania” – Wrocławskiego Festiwalu Książki, zwanym dalej Regulaminem.

II. UCZESTNICY

1. W „Książkobraniu” mogą brać udział Wydawnictwa oraz inne instytucje o profilu wydawniczo‑dystrybucyjnym, placówki edukacyjne, instytucje kultury i organizacje pozarządowe                         o profilu społecznym i kulturalnym, w dalszej treści nazywane Wydawcami. Organizator jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do przyznania prawa do udziału w „Książkobraniu”,                                       w szczególności Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od:

1) wystawców, których publikacje propagują treści faszystowskie, totalitarne lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub seksualnych.

2) wystawcy, który jest podmiotem wskazanym w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022);

3) wystawcy, który jest podmiotem wskazanym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

1. Wydawca nabywa prawo do udziału w Książkobraniu po:

a) dokonaniu rejestracji i zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie  organizatora  https://halotargi.pl/ksiazkobranie/formularz/ najpóźniej do 1 czerwca 2023 r. Dokument zgłoszenia należy wypełnić w całości. Pozostałe informacje o targach będą zamieszczane na stronie https://halotargi.pl/ksiazkobranie/informacje/ , https://halotargi.pl/ksiazkobranie/regulamin/

b) dokonaniu wszystkich opłat zgodnie z zamówionym stoiskiem w tym: 

– wniesienia bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 300 zł + 23% VAT, (za wyjątkiem odwołania targów  ze względów niezależnych od Organizatora ), 

 – całkowitej należności za standardowe stoisko ( Organizator dysponuje wyłącznie 1 typem stoiska ) – 2.400,00 zł + 23% VAT, która to należność ma charakter zwrotny, wyłącznie w przypadku odwołania Książkobrania z powodu okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zaostrzenie przepisów związanych z  epidemią COVID-19).

Wszelkich płatności należy dokonać w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Organizatora na rachunek bankowy Organizatora: PKO Bank Polski nr 34102052260000680207677885. .Faktury  dotyczące opłaty rejestracyjnej i zamówionego stoiska zostaną wystawione przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty wpływu zgłoszenia rejestracji (lub odpowiednio od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym organizatora).  

– przy dokonaniu płatności do 15 marca 2023r. Organizator udziela 15% rabatu za stoisko a do 31 marca 2023r. 10% rabatu.  Rabat nie dotyczy opłaty rejestracyjnej. 

2. Warunki rezerwacji stoiska.   

Rezerwacja stoiska nastąpi po uiszczeniu obowiązkowej bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej. Samodzielny wybór stoiska jest możliwy do 1 czerwca 2023 r. Po tym terminie przydział i lokalizację stoiska Wydawnictwom, które nie zostały wcześniej zarezerwowane wyznacza Organizator biorąc pod uwagę dostępność stoisk. 

Wybrane numery stoisk służą jedynie celom ewidencyjnym, a obowiązująca numeracja zostanie podana na stronie internetowej Organizatora przed rozpoczęciem Targów. 

Organizator będzie przydzielać stoiska w kolejności otrzymywania zgłoszeń, uwzględniając w miarę możliwości oczekiwania Wydawców.

3. Rezygnacja z udziału w „Książkobraniu” wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Organizatora. Rezygnacja bezkosztowa może odbyć się nie później niż do dnia 7 czerwca 2023r. Rezygnacja złożona po tym dniu, a przed dniem 15 czerwca 2023 r., skutkować będzie koniecznością uiszczenia 50% opłaty wyliczonej ze zgłoszenia. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach po dniu 15 czerwca 2023 r. Organizator obciąży Wydawcę wszystkimi kosztami związanymi z przygotowaniem stoiska, zgodnie z zamówieniem określonym w „Zamówieniu”. Ewentualne zwroty i nadpłaty realizowane będą w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

4. Wydawca, który nie obejmie stoiska w dniu 23 czerwca 2023 r. do godz. 11.00 nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu opłaconej kwoty.  

5. Wydawca może objąć stoisko wyłącznie po dokonaniu wszystkich należnych Organizatorowi opłat.

6. Dokonując zgłoszenia udziału w „Książkobraniu” Wydawca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie zarówno faktur elektronicznych, jak i elektronicznych faktur korygujących oraz korespondencji elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi w zgłoszeniu.

7. Wydawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania „Książkobrania” na stoisku powinna być ze strony Wydawcy zapewniona obsługa, sprawująca nadzór nad całością stoiska. 

8. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez Organizatora i zarządcę Terenu na którym odbywa się „Książkobranie”. Zakazane jest samowolne, tj. bez zgody Organizatora, dostawianie półek, regałów, roll-upów, stojaków poza obręb wykupionej powierzchni wystawienniczej. W przypadku przekroczenia granicy stoiska Wydawca, na żądanie Organizatora zobowiązany jest do natychmiastowego przywrócenia Stoiska do stanu zgodnego z ze złożoną rezerwacją stoiska. Niezależnie od powyższego, za przekroczenie granicy stoiska pobierana będzie dodatkowa zryczałtowana opłata w wysokości 800 zł. + 23%VAT. 

9. Wydawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia należytego poziomu imprez literacko-promocyjnych towarzyszących „Książkobraniu”, 

b) nieodstępowania powierzchni własnego stoiska (w całości bądź w części) innym użytkownikom bez zgody Organizatora, 

c) reklamowania własnego wydawnictwa jedynie w obrębie wynajętego stoiska lub na powierzchni dodatkowej, ustalonej bezpośrednio z Organizatorem,

d) legitymowania się w całym okresie trwania „Książkobrania” wydanym przez Organizatora identyfikatorem.

10. Wydawca nie może bez zgody Organizatora dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska w szczególności ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Wszelkie ewentualne zmiany należy zgłaszać Organizatorowi, który w miarę możliwości uwzględni oczekiwania Wydawcy.  

11. Organizator zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia Wydawcom należytych warunków wystawienniczo-targowych, zgodnie z wymogami właściwymi dla tego typu wydarzeń. 

b) zapewnienia ochrony terenu Targów oraz stoisk wraz z ekspozycją od godz. 20.00 w dniu 23.06.2023 do godz. 10.00 w dniu 24.06.2023. Od godz. 20.00 w dniu 24.06.2023 do godz. 10.00 w dniu 25.06.2023r.

c) zapewnienia Wydawcom identyfikatorów,

d) zapewnienia, w miarę możliwości, warunków do realizacji programu promocyjnego, zgodnie                        z indywidualnymi ustaleniami. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych, powstałych nie z jego przyczyny. 

13. Organizator nie odpowiada za stoiska w godzinach otwarcia  „Książkobrania”. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora za  utratę Stoisk, ich uszkodzenia lub zniszczenie, w tym również spowodowane przez zwiedzających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: pożaru, włamania, kradzieży, zalania, zdarzeń transportowych powstałych w trakcie transportu na/z Targów. Organizator zaleca Wydawcom ubezpieczenie się od ryzyka takich zdarzeń na własny koszt. Wydawca odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi i osobom trzecim, jak również za ewentualne uszkodzenia obiektu wystawienniczego, stoiska i jego wyposażenia, instalacji, spowodowane przez Wydawcę oraz każdą osobę bezpośrednio lub pośrednio zatrudnioną przez Wydawcę.

14. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia stoiska, udostępnionego przez Organizatora w dniu otwarcia Targów, Wydawca ponosi wszelkie skutki z tym związane , w szczególności finansowe, czyli zobowiązany jest do  pokrycia kosztów przywrócenia stoiska do stanu pierwotnego w terminie do 14 dni od daty zakończenia „Książkobrania” (pełną ich wartość wg. cen aktualnie obowiązujących, podanych przez Organizatora) na podstawie wezwania otrzymanego przez Organizatora. 

15. Czas trwania Książkobrania  i godziny otwarcia: 

23.06.2023 (piątek) – godz. 11.00-20.00 

24.06.2023 (sobota) – godz. 10.00-20.00 

25.06.2023 (niedziela) – godz. 10.00-18.00

16. Udostępnienie stoisk Wydawcom nastąpi dnia 23 czerwca 2023 r. od godz. 7.00.  Nie ma możliwości wcześniejszego zmagazynowania w miejscu Targów palet z książkami.

17. Stoiska mają własną sieć oświetleniową. Bez pisemnej zgody Organizatora, Wydawca nie może użytkować dodatkowego poboru mocy. Nie wolno używać grzałek, czajników, urządzeń grzejących i wentylatorów oraz innych urządzeń generujących dodatkowy pobór mocy.

18. Likwidacja stoisk nastąpi 25 czerwca 2023 r. od godz. 18.00. 

UWAGA! Za opuszczenie stoiska przed godz. 18.00 Wydawca zostanie obciążony karą umowną                        w wysokości 1.000 zł + 23% VAT – płatne na podstawie oddzielnych dokumentów rozliczeniowych.  

19. Po zakończeniu „Książkobrania”:

a) Wydawcy zobowiązani są do uprzątnięcia stoiska według wskazań Organizatora zawartych w mailach skierowanych do Wydawcy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za książki/ paczki pozostawione po zakończeniu Targów. 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH (RODO)

1. Zgłoszenie udziału w Targach/Książkobraniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych    osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest 

Fundacja Halo Targi

Ul. Stawowa 6/9 , 50-018Wrocław

e-mail:biuro@halotargi.pl  

 • Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne                                          i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń  poziomie. 
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo skontaktować się pisząc na adres:  biuro@halotargi.pl  
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w Książkobraniu.
 • Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, a podstawą ich przetwarzania  jest Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w  Targach. 
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania. W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres biuro@halotargi.pl

 • W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat swoich praw – należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.
 •  Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 •  W oparciu o podane  dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 •  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 •  Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Książkobrania , następnie przez okres, w  którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Targach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jedynie w przypadku, gdy „Książkobranie” nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wydawcy otrzymają zwrot wpłaconych środków finansowych (wyłącznie w kwocie zaksięgowanej na rachunku bankowym Organizatora, tzn. bez odsetek oraz jakichkolwiek innych obciążeń). Zwrot dokonanych przez Wydawcę opłat będzie udokumentowany odpowiednią fakturą korygującą, której otrzymanie Wydawca zobowiązany jest potwierdzić.

2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej – do odwołania, skrócenia i/lub częściowego zamknięcia „Książkobrania”. W takiej sytuacji Wydawcy otrzymają zwrot poniesionych opłat, obliczony  proporcjonalnie do czasu trwania Targach lub ich całość w razie odwołania Książkobrania. Za równoznaczne z okolicznościami wskazanymi w zdaniach poprzedzających uważa się całkowity brak możliwości realizacji obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie wywołany okolicznościami zewnętrznymi, usprawiedliwiającymi wszelkie decyzje Organizatora w sytuacji niemożności zapewnienia bezpieczeństwa Wydawcom i publiczności, w tym decyzjami stosownych władz w związku z ewentualnym zagrożeniem epidemiologicznym. W przypadku zaistnienia takiego przypadku Organizator poinformuje niezwłocznie Wydawcę o tym fakcie. Powiadomienia, o którym mowa należy Organizator może przekazać telefonicznie  i/lub pisemnie (pismo tradycyjne, mail). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego szczegółowego regulaminu związanego z bezpieczeństwem epidemicznym, który to regulamin będzie wiążący dla Wydawców.

4. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Książkobrania oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych i promocyjnych. 

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są możliwe, jednak jedynie w formie publikacji na stronie https://halotargi.pl/ksiazkobranie/informacje/ , https://halotargi.pl/ksiazkobranie/regulamin/

6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.