Regulamin

Regulamin w wersji PDF


LETNIE WROCŁAWKIE TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK

WROCŁAW

1416CZERWCA2024 REGULAMIN

I POSTANOWIENIAOGÓLNE

 1. Targi Książek we Wrocławiu, zwane dalej „Letnie Wrocławskie Targi Dobrych Książek” lub odpowiednio „Targami” odbędą się w dniach 14-16 czerwca 2024 r. w Centrum Historii Zajezdnia, przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu.
 2. Organizatorem Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek jest Fundacja Halo Targi z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stawowa 6/9, 50-018 Wrocław) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000980835, REGON: 522504802, NIP: 897190857, adres strony internetowej www.halotargi.pl , tel. kontaktowy 726 767 331 (zwana dalej organizatorem).
 3. Podczas Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek Wydawnictwa promują i prowadzą sprzedaż książek. Targom mogą towarzyszyć imprezy literacko-promocyjne (spotkania autorskie). Organizacja takiego spotkania leży w wyłącznej gestii Wydawnictwa. Z uwagi na miejsce odbywania się Targów, organizator nie zapewnia dodatkowych miejsc na organizację spotkań.
 4. Targi odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek, zwanym dalej Regulaminem.

II UCZESTNICY

 1. W Letnich Wrocławskich Targach Dobrych Książek mogą brać udział Wydawnictwa oraz inne instytucje o profilu wydawniczo-dystrybucyjnym, placówki edukacyjne, instytucje kultury i organizacje pozarządowe o profilu społecznym i kulturalnym, w dalszej treści nazywane Wydawcami. Organizator jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do przyznania prawa do udziału w Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek, w szczególności organizator nie przyjmuje zgłoszeń od:
  1. wystawców, których publikacje propagują treści faszystowskie, totalitarne lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub seksualnych.
  2. wystawców, którzy są podmiotem wskazanym w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022);
  3. wystawców, którzy są podmiotem wskazanym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

III PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

 1. Wydawca nabywa prawo do udziału w Letnich Wrocławskich Targach Dobrych Książek po:
  1. dokonaniu rejestracji i zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora https://halotargi.pl/lewtdk/formularz/ najpóźniej do 31.05.2024r.. Dokument zgłoszenia należy wypełnić w całości. Pozostałe informacje o targach będą zamieszczane na stronach https://halotargi.pl/lewtdk/informacje/, https://halotargi.pl/lewtdk/regulamin
  2. dokonaniu wszystkich opłat zgodnie z zamówionym stoiskiem w tym:
 • wniesienia bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 300 zł netto (trzysta PLN netto). (za wyjątkiem odwołania targów ze względów niezależnych od organizatora),
 • całkowitej należności za standardowe stoisko ( organizator dysponuje wyłącznie 1 typem stoiska ), 2.200,00 zł netto (dwa tysiące dwieście PLN netto), która to należność ma charakter zwrotny, wyłącznie w przypadku odwołania Wrocławskich Letnich Targów Dobrych Książek z powodu okoliczności niezależnych od Organizatora.

Wszelkich płatności należy dokonać w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez organizatora na rachunek bankowy organizatora: PKO Bank Polski nr 34102052260000680207677885. .Faktury dotyczące opłaty rejestracyjnej i zamówionego stoiska zostaną wystawione w ciągu 7 dni od daty wpływu zgłoszenia rejestracji (lub odpowiednio od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym organizatora).

 • przy dokonaniu płatności do30 marca 2024r. organizator udziela 10% rabatu na stoisko. Rabat nie dotyczy opłaty rejestracyjnej.
 1. Warunki rezerwacji stoiska.

Rezerwacja stoiska nastąpi po uiszczeniu obowiązkowej bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej. Samodzielny wybór stoiska jest możliwy do 30 kwietnia 2024r. Po tym terminie lokalizację stoiska wyznacza organizator, biorąc pod uwagę dostępność stoisk.

Wybrane numery stoisk służą jedynie celom ewidencyjnym, a obowiązująca numeracja zostanie podana na stronie internetowej organizatora przed rozpoczęciem Targów.

 1. Rezygnacja z udziału w Letnich Wrocławskich Targach Dobrych Książek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do organizatora. Rezygnacja bezkosztowa może odbyć się nie później niż do dnia 20 maja 2024r. Rezygnacja złożona po tym dniu, a przed dniem 7 czerwca2024r. skutkować będzie koniecznością uiszczenia 50% opłaty wyliczonej ze zgłoszenia. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach po dniu 7 czerwca 2024r. organizator obciąży Wydawcę wszystkimi kosztami związanymi z przygotowaniem stoiska, zgodnie z zamówieniem określonym w „Zamówieniu”. Ewentualne zwroty i nadpłaty realizowane będą w terminie do 31 lipca 2024 r.
 2. Wydawca, który nie obejmie stoiska w dniu 14 czerwca 2024r. do godz. 10.00 nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu opłaconej kwoty.
 3. Wydawca może objąć stoisko wyłącznie po dokonaniu wszystkich należnych Organizatorowi opłat.
 4. Dokonując zgłoszenia udziału w Letnich Wrocławskich Targach Dobrych Książek Wydawca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie zarówno faktur elektronicznych, jak i elektronicznych faktur korygujących oraz korespondencji elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi w zgłoszeniu.
 5. Wydawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek na stoisku powinna być ze strony Wydawcy zapewniona obsługa, sprawująca nadzór nad całością stoiska.
 6. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez organizatora i zarządcę Terenu na którym odbywają się Targi. Zakazane jest samowolne, tj. bez zgody Organizatora, dostawianie półek, regałów, roll-upów, stojaków poza obręb wykupionej powierzchni wystawienniczej. W przypadku przekroczenia granicy stoiska Wydawca, na żądanie organizatora, zobowiązany jest do natychmiastowego przywrócenia stoiska do stanu zgodnego z ze złożoną rezerwacją. Niezależnie od powyższego, za złamanie zakazu przekroczenia granicy stoiska, będzie pobierana dodatkowa zryczałtowana opłata w wysokości 800 zł. netto.
 7. Wydawca zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia należytego poziomu imprez literacko-promocyjnych towarzyszących Letnim Wrocławskim Targom Dobrych Książek,
  2. nieodstępowania powierzchni własnego stoiska (w całości ani w części) innym użytkownikom bez zgody organizatora,
  3. reklamowania własnego wydawnictwa jedynie w obrębie wynajętego stoiska lub na powierzchni dodatkowej, ustalonej bezpośrednio z organizatorem,
  4. legitymowania się w całym okresie trwania Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek wydanym przez organizatora identyfikatorem.
 8. Wydawca nie może bez zgody organizatora dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska w szczególności ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Wszelkie ewentualne zmiany należy zgłaszać organizatorowi, który w miarę możliwości uwzględni oczekiwania Wydawcy.
 9. Organizator zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia Wydawcom należytych warunków wystawienniczo-targowych, zgodnie z wymogami właściwymi dla tego typu wydarzeń,
  2. zapewnienia ochrony terenu Targów oraz stoisk wraz z ekspozycją 20.00 w dniu 14.06.2024 do godz. 10.00 w dniu 15.06.2024. Od godz. 20.00 w dniu 15.06.2024 do godz. 10.00 w dniu 16.06.2024r,
  3. zapewnienia Wydawcom identyfikatorów,
  4. zapewnienia, w miarę możliwości, warunków do realizacji programu promocyjnego, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, powstałe nie z jego przyczyny, w trakcie godzin targowych.
 11. Organizator nie odpowiada za stoiska w godzinach otwarcia Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora za utratę Stoisk, ich uszkodzenia lub zniszczenie, w tym również spowodowane przez zwiedzających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: pożaru, włamania, kradzieży, zalania, zdarzeń transportowych powstałych w trakcie transportu na/z Targów. Organizator zaleca Wydawcom ubezpieczenie się od ryzyka takich zdarzeń na własny koszt. Wydawca odpowiada za szkody wyrządzone organizatorowi i osobom trzecim, jak również za ewentualne uszkodzenia obiektu wystawienniczego, stoiska i jego wyposażenia, instalacji, spowodowane przez Wydawcę oraz każdą osobę bezpośrednio lub pośrednio zatrudnioną przez Wydawcę.
 12. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia stoiska, udostępnionego przez organizatora w dniu otwarcia Targów, Wydawca ponosi wszelkie skutki (szczególnie finansowe) z tym związane. Oznacza to, że Wydawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia stoiska do stanu pierwotnego, nie później niż w terminie do 14 dni od daty zakończenia Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Pełną wartość, uwzględniającą aktualne ceny, Wydawca ureguluje na podstawie wezwania otrzymanego przez organizatora.
 13. Czas trwania i godziny otwarcia Targów:

14.06.2024 (piątek) – godz. 11.00-20.00

15.06.2024 (sobota)godz.10.00-20.00

16.06.2024 (niedziela)godz.10.00-18.00

 1. Udostępnienie stoisk Wydawcom nastąpi dnia 14.06. 2024 odgodz.8.00 (nie ma możliwości wcześniejszego zmagazynowania palet ani paczek z książkami).
 2. Likwidacja stoisk nastąpi 16.06.2024r. pogodz.18.00.
 3. Po zakończeniu Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek, Wydawcy są zobowiązani do uprzątnięcia stoiska, ( według wskazań organizatora zawartych w mailach skierowanych do Wydawcy). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za książki/ paczki pozostawione po zakończeniu Targów.
 4. Stoiska mają własną sieć oświetleniową. Bez pisemnej zgody organizatora, Wydawca nie może użytkować dodatkowego poboru mocy. Nie wolno używać grzałek, czajników, urządzeń grzejących i wentylatorów oraz innych urządzeń generujących dodatkowy pobór mocy.
 5. UWAGA! Za opuszczenie stoiska przed godz. 18.00 Wydawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1.000 zł netto ( płatne na podstawie oddzielnych dokumentów rozliczeniowych)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH (RODO)

 1. Zgłoszenie udziału w Letnich Wrocławskich Targach Dobrych Książek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest

Fundacja Halo Targi

Ul. Stawowa 6/9 , 50-018Wrocław e-mail:biuro@halotargi.pl

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń poziomie.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo skontaktować się pisząc na adres: biuro@halotargi.pl
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w Letnich Wrocławskich Targach Dobrych Książek
 5. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Targach.
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania. W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres biuro@halotargi.pl

 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat swoich praw – należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.
 2. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek, następnie przez okres, w którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Targach.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Jedynie w przypadku, gdy Letnie Wrocławskie Targi Dobrych Książek nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wydawcy otrzymają zwrot wpłaconych środków finansowych (wyłącznie w kwocie

zaksięgowanej na rachunku bankowym Organizatora, tzn. bez odsetek oraz jakichkolwiek innych obciążeń). Zwrot dokonanych przez Wydawcę opłat będzie udokumentowany odpowiednią fakturą korygującą, której otrzymanie Wydawca zobowiązany jest potwierdzić.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej – do odwołania, skrócenia i/lub częściowego zamknięcia Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek. W takiej sytuacji Wydawcy otrzymają zwrot poniesionych opłat, obliczonyproporcjonalnie do czasu trwania Targach lub ich całość w razie odwołania Letnich Wrocławskich Targów Dobrych Książek.Za równoznaczne z okolicznościami wskazanymi w zdaniach poprzedzających uważa się całkowity brak możliwości realizacji obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie wywołany okolicznościami zewnętrznymi, usprawiedliwiającymi wszelkie decyzje Organizatora w sytuacji niemożności zapewnienia bezpieczeństwa Wydawcom i publiczności, w tym decyzjami stosownych władz w związku z ewentualnym zagrożeniem epidemiologicznym. W przypadku zaistnienia takiego przypadku Organizator poinformuje niezwłocznie Wydawcę o tym fakcie. Powiadomienia, o którym mowa należy Organizator może przekazać telefonicznie i/lub pisemnie (pismo tradycyjne, mail).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego szczegółowego regulaminu związanego z bezpieczeństwem epidemicznym, który to regulamin będzie wiążący dla Wydawców.
 3. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Książkobrania oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych i promocyjnych.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są możliwe, jednak jedynie w formie publikacji na stronie

LINK do wstawienia

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Skip to content